Για προγραμματισμένους πλειστηριασμούς ενυπόθηκων ακινήτων συνδεδεμένων με το χαρτοφυλάκιο της GordianHoldings, που διενεργούνται στα πλαίσια του μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου αρ.9 του 1965, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.gogordian.com.