Η Gordian Holdings είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε δάνεια με εξασφαλίσεις και ακίνητα στην Κύπρο και την Ελλάδα, με τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας να ανέρχονται γύρω στα €5.7 δισ. Η Gordian Holdings είναι εγκεκριμένη Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και έχει στόχο να διαχειριστεί όλες τις δανειακές και πιστωτικές απαιτήσεις που αποκτά σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, εφαρμόζοντας πλήρως τις σχετικές νομοθεσίες.

 

Η Gordian Holdings ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 με σκοπό να συνεργαστεί με τραπεζικά ιδρύματα, προσφέροντας λύσεις για την αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ("ΜΕΔ") και τη διαχείριση ακινήτων, μέσω παροχής επενδυτικών κεφαλαίων και επιπρόσθετων επιλογών διαχείρισης. Ως εκ τούτου, διευκολύνεται η αναδιάρθρωση και η εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος και της ευρύτερης οικονομίας της Κύπρου και της Ελλάδας. Η Gordian Holdings αποτελείται από μια ομάδα Κυπρίων και διεθνών επαγγελματιών, με εμπειρία στους τομείς της διαχείρισης προβληματικών χρεών, ακινήτων και επενδύσεων. Η ομάδα αυτή έχει στόχο τον εντοπισμό, την απόκτηση και τη διαχείριση επενδύσεων και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

 

Στις 28 Αυγούστου 2018, μια εταιρεία συνδεδεμένη με την Gordian Holdings, συμφώνησε να αποκτήσει το χαρτοφυλάκιο "Project Helix" από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ("Τράπεζα Κύπρου") και από τον Ιούνιο του 2019 η Gordian Holdings έγινε ο νόμιμος ιδιοκτήτης και δανειστής όλων των δανείων, πιστωτικών ανοιγμάτων και περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου. Η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο για μια μεταβατική περίοδο ενώ εν τέλει η διαχείρισή του θα μεταφερθεί στην Gordian Holdings.

 

Η Gordian Holdings έχει φιλόδοξα σχέδια να συνεχίσει να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της, καθώς υποστηρίζει περαιτέρω επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή.