Πληροφορίες προς Δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες

 

H Gordian Holdings Limited (“Gordian”) έχει ως σκοπό τη δίκαιη αντιμετώπιση των δανειοληπτών και συμμορφώνεται πλήρως με τις πρόνοιες του Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες (“Κώδικας”), όπως εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (“ΚΤΚ”).

H ΚΤΚ έχει εκδώσει, στις 3 Απριλίου 2015, την αναθεωρημένη Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων, του 2015. Η Οδηγία αυτή, την οποία μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ,  ρυθμίζουν το πλαίσιο διαχείρισης καθυστερήσεων και θεσπίζουν τον Κώδικα Συμπεριφοράς μεταξύ των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΑΠΙ) και δανειοληπτών. Ο Κώδικας περιλαμβάνεται ως παράρτημα της  Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων (Παράρτημα 2 της Οδηγίας).

Οι πρόνοιες του Κώδικα εφαρμόζονται για τα εξής πρόσωπα:

 1. Φυσικά πρόσωπα που έλαβαν χορηγήσεις από το ΑΠΙ με συνολικό υπόλοιπο χορηγήσεων (περιλαμβανομένων των χορηγήσεων συνδεδεμένων προσώπων αυτών) μέχρι ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000). Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει και τους εγγυητές του δανειολήπτη καθώς και τρίτα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εξασφαλίσεις εις όφελος του ΑΠΙ για το δανειολήπτη.
 2. Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που έλαβαν χορηγήσεις από το ΑΠΙ με συνολικό υπόλοιπο χορηγήσεων (περιλαμβανομένων των χορηγήσεων συνδεδεμένων προσώπων αυτών) μέχρι ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000). Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται ως εξής (Σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ):

 

Κατηγορία Επιχείρησης

Αριθμός Υπαλλήλων

Ετήσιος κύκλος εργασιών ή σύνολο ισολογισμού

Πολύ μικρή

<10

< ή = € 2εκ.

Μικρή

<50

< ή = € 10εκ

Αυτοεργοδοτούμενος

Εγγεγραμμένος στο ΦΠΑ και στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

 

 

 

 

 

 

Τα ακόλουθα πρόσωπα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα:

 1.  Πρόσωπα για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση πτώχευσης από άλλον πιστωτή
 2.  Πρόσωπα για τα οποία έχει διορισθεί Παραλήπτης/Διαχειριστής από άλλον πιστωτή
 3.  Πρόσωπα για τα οποία εκδόθηκε διάταγμα πτώχευσης

 

Διαδικασία Διαχείρισης Καθυστερήσεων

Σύμφωνα με τον Κώδικα, η Gordian εισήγαγε μια διαδικασία σχεδιασμένη να βοηθήσει τους δανειολήπτες που είναι σε καθυστέρηση με την αποπληρωμή δανείων τους ή σε κίνδυνο να εισέλθουν σε καθυστερήσεις, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος. Η συνεργασία του δανειολήπτη αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της διαδικασίας διαχείρισης των καθυστερήσεων. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 1. Επικοινωνία: 

  Επικοινωνία μεταξύ του δανειολήπτη και της Gordian ως δανειστή για καλύτερη κατανόηση των τρέχουσων οικονομιών δυσκολιών του δανειολήπτη και για να βοηθήσει το δανειολήπτη να κατανοήσει καλύτερα τη διαδικασία διαχείρισης καθυστερημένων οφειλών.

 2. Οικονομικές πληροφορίες:

  Για να μπορέσει η Gordian να εξετάσει τα δεδομένα του δανειολήπτη και για να αξιολογήσει κατά πόσο υπάρχει κατάλληλη πρόταση για επίλυση της κατάστασης, είναι αναγκαίο όπως η Gordian διαμορφώσει λεπτομερή εικόνα σχετικά με τις τρέχουσες υποχρεώσεις του δανειολήπτη. Ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε δανειολήπτη, θα πρέπει να υποβληθούν προς την Gordian οικονομικές πληροφορίες για σκοπούς αξιολόγησης.

 3. Αξιολόγηση των οικονομικών πληροφοριών: 

  Ο Αρμόδιος Λειτουργός της Gordian θα προβεί σε ενδελεχή εξέταση των οικονομικών πληροφοριών και άλλων συνθηκών που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις του δανειολήπτη για να αξιολογήσει κατά πόσο μπορεί να υποβληθεί κατάλληλη πρόταση για επίλυση του προβλήματος.

 4. Πρόταση λύσεων αναδιάρθρωσης:

  Έχοντας εξετάσει τα δεδομένα, ο Αρμόδιος Λειτουργός θα εντοπίσει πιθανές κατάλληλες και βιώσιμες λύσεις για τις αρμοδιότητες του δανειολήπτη.

 5. Ανακοίνωση της πρότασης αναδιάρθρωσης: 

  Η προτεινόμενη λύση αναδιάρθρωσης κοινοποιείται εγγράφως στο δανειολήπτη. Η συγκατάθεση του δανειολήπτη είναι προυπόθεση για την κατάληξη σε συμφωνία, αναφορικά με την προτεινόμενη ρύθμιση.

 

Διαδικασία επίλυσης διαφορών για αναδιαρθρώσεις μέσω Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών

Η Gordian προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, η οποία έχει την ευθύνη εξέτασης των ενστάσεων που υποβάλλονται από δανειολήπτες, αναφορικά με τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κώδικα, για αναδιαρθρώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα.

Σύμφωνα με την Οδηγία, η Gordian θα αποστέλλει στον δανειολήπτη επίσημη επιστολή γνωστοποίησης παραλαβής της ένστασης σε λιγότερο από είκοσι μία (21)  ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης και επίσημη επιστολή απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών σε λιγότερο από δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης.

Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών έχει το δικαίωμα να καλέσει σε κατ’ ιδίαν συνάντηση το δανειολήπτη που υπέβαλε ένσταση καθώς και την υποχρέωση για συνάντηση με το δανειολήπτη εφόσον το ζητήσει ο ίδιος.

Οι δανειολήπτες που επιθυμούν να υποβάλουν ενσταση, θα πρέπει να την υποβάλουν γραπτώς με την υποβολή του εντύπου “ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ”, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

To έντυπο θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από το δανειολήπτη και να υποβάλλεται μαζί με όλα τα σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία, ως ακολούθως:

 • Μέσω αλληλογραφίας, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραμματέας Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, Ευαγόρου 4 ,  2121, Λευκωσία, Κύπρος;
 • Μέσω e-mail στο appeals@gordianholdings.com.

 

Διαδικασία επίλυσης διαφορών για αναδιαρθρώσεις μέσω Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου (FinancialOmbudsman)

Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα αν επιθυμεί, να υποβάλει γραπτώς αίτηση στον Επίτροπο Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (Επίτροπος) για το διορισμό Διαμεσολαβητή σε σχέση με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων, εφόσον η συνολική συμβατική υποχρέωση του δανειολήπτη δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) και εξασφαλίζεται με υποθήκη ή με σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης επί ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (διαμονή του ιδιοκτήτη για περίοδο τουλάχιστο 6 μήνες το χρόνο).

Η αίτηση για διορισμό Διαμεσολαβητή μπορεί να υποβληθεί εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που:

 • ο δανειολήπτης υποβάλλει την «Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων» (ΚΠΟΣ) προς την Gordian ή 
 • η Gordian υποβάλλει προς το δανειολήπτη την «Επιστολή Προσφοράς»/«Επιστολή Αρνητικής Απόφασης» αναδιάρθρωσης χορήγησης/εων.

Η διαδικασία Διαμεσολάβησης δεν υπερβαίνει συνολικά τον 1 μήνα, το κόστος για τη χρήση των υπηρεσιών του Διαμεσολαβητή δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500) και κατανέμεται κατά 80% στην Gordian και κατά 20% στο δανειολήπτη.

Στοιχεία επικοινωνίας με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑ: Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 13,1096 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ.25735, 1311 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 22848900 (κεντρικός αριθμός)
ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟ (FAX): 22660584, 22660118 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: mediation@financialombudsman.gov.cy
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: enquiries@financialombudsman.gov.cy