Gordian Holdings Limited

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Ιούνιος 2023

 

1. Εισαγωγή

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει ως στόχο να κατανοήσετε πως εμείς η Gordian Holdings Limited, μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής ΗΕ378128 και έχει εξουσιοδοτηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων («εμείς»/«εμάς»/«μας»/η «Εταιρεία»/η «Gordian Holdings»), πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς ή που εσείς μας τα παρέχετε υπό την ιδιότητά σας ως i) χρήστης της ιστοσελίδας που λειτουργεί η Gordian Holdings, και/ή ii) κτηματομεσίτης ή προσφοροδότης και/ή αγοραστής ενός ακινήτου που ανήκει σε εμάς το οποίο διαφημίζεται στην ιστοσελίδα https://gogordian.com ή άλλως πως προωθείται από την Gordian Servicing Limited (“Gordian Servicing”/ ο “Διαχειριστής”), ενεργώντας για και εκ μέρους μας iii) δανειολήπτης ή πάροχος εξασφάλισης συνδεδεμένος με το χαρτοφυλάκιο που ανήκει στην Gordian Holdings.

Η Gordian Holdings διόρισε την Gordian Servicing, μια εταιρεία εξουσιοδοτημένη ως διαχειριστής πιστώσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με τους όρους μιας συμφωνίας διαχείρισης ή/και ενός γενικού πληρεξούσιου, και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και με πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, να παρέχει τον ακόλουθο μη εξαντλητικό κατάλογο υπηρεσιών: διαχείριση δανείου, ανάκτηση οφειλών, ανάκτηση ακινήτων, διαχείριση ακινήτων και προώθηση και εμπορία ακινήτων προς πώληση.

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής απορρήτου, λόγω της ανάγκης της Gordian Holdings να καθορίσει τα μέσα και τους σκοπούς της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και για να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις επαγγελματικές και/ή κανονιστικές και/ή νομικές υποχρεώσεις της, η Gordian Holdings και ο Διαχειριστής θα θεωρούνται ξεχωριστοί υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι η Gordian Holdings, θα προχωρά σε μια τέτοια επεξεργασία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά της βάση του Κυπριακού Νόμου Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και GDPR (ως αυτοί οι όροι ερμηνεύονται πιο κάτω).

«Προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που είτε από μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που διατηρούμε ή οι οποίες είναι διαθέσιμες σε εμάς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. 

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα σας και να χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και ως εκ τούτου να τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ») και τον τοπικό νόμο περί προστασίας δεδομένων, συγκεκριμένα, τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (125(Ι)2018), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται κατά καιρούς («Κυπριακός Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»).

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας που αναφέρονται σε αυτήν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο dataprotection@gordianholdings.com.

 


2. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν παρασχεθεί (i) στην Gordian Servicing από εσάς υπό την ιδιότητά της ως ο διαχειριστής μας (και τα οποία προσωπικά δεδομένα αποκτήθηκαν απευθείας από εσάς ή από διάφορες άλλες πηγές), (ii) έχουν συλλεχθεί από εσάς ή μέσω του/των εκπροσώπου/ων σας, (iii) έχουν συλλεχθεί νομίμως από Οργανισμούς Αναφοράς Πιστοληπτικής Ικανότητας ή/και Οργανισμούς Πρόληψης Απάτης, (iv) έχουν συλλεχθεί νόμιμα από άλλους τρίτους, εξωτερικούς δικηγόρους ή/και τους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης, (v) έχουν συλλεχθεί από δημόσια διαθέσιμες πηγές (όπως το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, το Κτηματολόγιο, το Αρχείο Πτώχευσης, εμπορικά μητρώα, τον Τύπο και το Διαδίκτυο).

Σχετικά με το (i):

α. Εάν είστε δανειολήπτης ή πάροχος εξασφάλισης, τα προσωπικά δεδομένα που έχουν ληφθεί μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

- τον τίτλο, το όνομα, τη διεύθυνση και το ιστορικό διευθύνσεων σας (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αποδεικνύουν το όνομα και την διεύθυνσή σας), στοιχεία επικοινωνίας (όπως αριθμοί τηλεφώνου οικίας και κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ημερομηνία γέννησης, φύλο, εθνικότητα, φωτογραφία, υπογραφή, επαγγελματικό ιστορικό, οικογενειακή κατάσταση, εξαρτώμενα μέλη, τίτλο θέσης εργασίας, τα οικονομικά σας στοιχεία, όπως ο μισθός ή άλλα τρέχοντα έσοδα και έξοδα, περιουσιακά στοιχεία, άλλα οικονομικά στοιχεία, τραπεζικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων τραπεζικών λογαριασμών), ιδιοκτησία και προσωπικά χρέη, αριθμός εξαρτώμενων τέκνων, ατομικές επενδύσεις και έσοδα από επενδύσεις, ασφάλειες ζωής (εταιρείες ασφάλισης ζωής, αριθμούς ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τρέχουσες αξίες εξαγοράς), προσωπικός αριθμός δημοσίου, φορολογική κατοικία και φορολογική ταυτότητα, δικά σας προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από τρίτους (όπως φορείς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, π.χ. η Artemis Credit Bureau, και δημόσια διαθέσιμες πηγές, όπως αρχεία αποφάσεων χρέους και πληροφορίες πτώχευσης), άδεια παραμονής ή εργασίας σε περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών, εξασφάλιση του ιδίου ή/και του τρίτου, θέση απασχόλησης (π.χ. εάν είστε διευθυντής/γραμματέας εταιρείας), φύση και διάρκεια της εργασιακής σχέσης, απόδειξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεις και ιστορικό συναλλαγών, έγγραφα τεκμηρίωσης για χρηματοδότηση οικίας (π.χ. περιγραφή ακινήτων, εκθέσεις εκτίμησης ακινήτων, άδειες οικοδομής και δημοτικές άδειες, εκθέσεις κτηματολογίου, συμφωνίες πώλησης).

- Ευαίσθητες πληροφορίες όπως δεδομένα σχετικά με την υγεία συμπεριλαμβανομένου λεπτομέρειες για οποιασδήποτε αρρώστια, ασθένεια, κατάσταση ή αναπηρία που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας σε εργασία ή να επηρεάσει άλλως πως την οικονομική σας κατάσταση. 

β. Εάν είστε νομική οντότητα δανειολήπτης εκτός από τα προαναφερθέντα δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα που ελήφθησαν μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν αρχεία της επιχείρησης, π.χ. ροή μετρητών και ισολογισμούς και πληροφορίες διαχείρισης της επιχείρησης καθώς και φορολογικές δηλώσεις, απόδειξη υποβολές φορολογικών δηλώσεων, σκοπό χρηματοδότησης, στοιχεία εξασφαλίσεων, έγγραφα ακινήτων (περιγραφή ακινήτου, εκθέσεις Κτηματολογίου, εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων).

γ. Εάν είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος/εντολοδόχος ή πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας ή φυσικού προσώπου που είναι δανειολήπτης ή πελάτης μας (συμπεριλαμβανομένου ενός πραγματικού ή δυνητικού αγοραστή ενός ακινήτου από εμάς) ή φυσικό πρόσωπο ενοικιαστής ενός ακινήτου που ανήκει σε μας, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να ελήφθησαν μπορεί να περιλαμβάνουν: Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), ευρωπαϊκή ταυτότητα λογαριασμού πληρωμής, ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης (πόλη και χώρα), οικογενειακή κατάσταση, αν είστε μισθωτός/αυτοαπασχολούμενος, προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν το οικονομικό σας υπόβαθρο και τα στοιχεία του οργανισμού αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας, εάν ασκείτε/ασκούσατε σημαντικό δημόσιο λειτούργημα (για Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα), δεδομένα εξακρίβωσης της ταυτότητας (π.χ. υπογραφή), φορολογικά στοιχεία (π.χ. αμυντική εισφορά, φορολογική κατοικία, φορολογική ταυτότητα).

Σχετικά με το ii), (iv) και (v) ανωτέρω, ανάμεσα στις πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε, δημιουργήσουμε ή παρατηρήσουμε μπορεί να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με: ακίνητα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας, τις υπηρεσίες μας γενικά, ηλεκτρονικά μηνύματα, ηχογραφήσεις κλήσεων και δεδομένα χρήσης ιστοσελίδας. Πιο συγκεκριμένα, τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες που περιγράφονται στο α) και γ) πιο πάνω και: 

δ. Εάν είστε ένας προσφοροδότης/ενδιαφερόμενος αγοραστής ή επιτυχημένος αγοραστής ενός ακινήτου που ανήκει σε μας, ή ένα φυσικό πρόσωπο ενοικιαστής ενός τέτοιου ακινήτου το οποίο προωθείται και διαχειρίζεται (σε κάθε περίπτωση) από εμάς ή την Gordian Servicing για πώληση, ή αν είστε πάροχος υπηρεσιών ή υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα τα οποία ενδέχεται να συλλέξουμε και επεξεργαστούμε μπορεί να περιλαμβάνουν: το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, email), στοιχεία του βασικού λογαριασμού πληρωμών ΕΕ, την ημερομηνία γέννησης, τον τόπο γέννησης (πόλη και χώρα), την οικογενειακή κατάσταση, μισθωτός/αυτοαπασχολούμενος, προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν το οικονομικό σας υπόβαθρο και στοιχεία από Οργανισμούς Αναφοράς Πιστοληπτικής Ικανότητας, εάν ασκείτε/ασκούσατε σημαντικό δημόσιο λειτούργημα (για Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα), δεδομένα εξακρίβωσης της ταυτότητας (π.χ. υπογραφή), φορολογικά στοιχεία (π.χ. αμυντική εισφορά, φορολογική κατοικία, φορολογική ταυτότητα).

ε. Εάν είστε άτομο που έχει συναινέσει στη λήψη προωθητικού υλικού (marketing) από την Gordian Servicing, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και επεξεργαστεί μπορεί να περιλαμβάνουν: το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, email).

Σχετικά με το iii) πιο πάνω, πληροφορίες που αποκτούμε από τρίτες πηγές: αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας και/ή του Διαχειριστή μας στο πλαίσιο των νόμων και κανονισμών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πολιτικών σχέσεων που ενδέχεται να έχετε και καταγραφής οποιουδήποτε ποινικού μητρώου ή οικονομικών κυρώσεων στο όνομά σας, καθώς και οποιωνδήποτε προηγούμενων ή σημερινών δυσμενών ειδήσεων σε σχέση με εσάς. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες που προέρχονται από δημόσιες ιστοσελίδες και πληροφορίες που λαμβάνονται από μεσάζοντες που ενεργούν εκ μέρους μας. Τέτοια τρίτα μέρη περιλαμβάνουν:

• Δημόσιες ιστοσελίδες

• Οργανισμοί αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας.

• Τρίτα μέρη που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ποινικό μητρώο, οικονομικές κυρώσεις και/ή πολιτικές διασυνδέσεις.

• Οργανισμούς που εκτελούν υπηρεσίες αναζήτησης περιουσιακών στοιχείων ή ελέγχους πληρότητας.

• Διαμεσολαβητές που ενεργούν για εμάς.

 

3. Κατά πόσο έχετε υποχρέωση να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Είναι πιθανό να ζητήσουμε πρόσθετα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με εσάς, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τους όρους των συμφωνιών μας μαζί σας και να ανταποκριθούμε πλήρως στις συμβατικές και νομικές μας υποχρεώσεις. Οι προσωπικές πληροφορίες που ζητάμε ενδέχεται να απαιτηθούν για την τήρηση των διατάξεων των νόμων περί της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 

4. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποια νομική βάση

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, έχουμε δεσμευτεί να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα σας και να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και ως εκ τούτου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον Κυπριακό Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

 

iΓια την εκτέλεση σύμβασης

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες δυνάμει των συμβάσεων μας. Επιπρόσθετα επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να πραγματοποιούμε χρηματοοικονομικές συναλλαγές και να παρέχουμε υπηρεσίες βάσει των συμφωνιών που έχουμε με τους πελάτες μας ή υποψήφιους αγοραστές ακινήτων ιδιοκτησίας μας καθώς επίσης για να μπορούμε να ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες που έχουμε θεσπίσει εμείς για την αποδοχή πελατών ώστε να είμαστε σε θέση να συνάπτουμε συμβάσεις με υποψήφιους πελάτες. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων εξαρτάται από τις απαιτήσεις κάθε υπηρεσίας που προσφέρεται και οι σχετικοί συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τους σχετικούς σκοπούς.

 

ii. Για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

Υπάρχουν ορισμένες νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς στους οποίους εμείς υποκείμεθα, π.χ. ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος, η περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία, η περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγία, οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμοι, καθώς και άλλοι Νόμοι περί Φορολογίας. Υπάρχουν επίσης διάφορες εποπτικές αρχές οι οποίες επιβάλλουν σχετικούς νόμους και κανονισμούς με τους οποίους είμαστε υπόχρεοι να συμμορφωνόμαστε π.χ. οι φορολογικές αρχές, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ). Τέτοιες υποχρεώσεις και απαιτήσεις μας επιβάλλουν απαραίτητες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για σκοπούς πιστωτικών ελέγχων, επαλήθευση ταυτότητας, συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις, υποχρεώσεις υποβολής αναφορών της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας και ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν: 


- Τις επιχειρηματικές, φορολογικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μιας εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων και/ή ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποχρεώσεων της για υποβολή αναφορών, τη διαχείριση των πιστωτικών και στεγαστικών δανείων της, την υποχρέωση υποβολής καταστάσεων δανείων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την αναφορά πιστωτικού ιστορικού στην Artemis και άλλες σχετικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται.
- Την υποστήριξη προς τους ελεγκτές στον έλεγχο της επιχείρησης μας σύμφωνα με τις νομικές της υποχρεώσεις.
- Την υποχρέωση να διενεργούμε ορισμένους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων που σχετίζονται με τυχόν πολιτικές διασυνδέσεις, οικονομικές κυρώσεις και προηγούμενους ποινικές καταγγελίες ή καταδίκες. Αυτό μπορεί να απαιτεί την επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να διαχειριστούμε τη σύμβαση δανείου σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
- Την διερεύνηση, ανίχνευση, πρόληψη και δίωξη εγκλημάτων με σκοπό την αποφυγή της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της κατάχρησης αγοράς ή/και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των στοιχείων των πελατών («Know Your Customer – KYC») και άλλους απαραίτητους νέους και συνεχείς ελέγχους πελατών, καθώς και ενδεχομένως υποβολή σχετικών πληροφοριών προς τις αρχές υπεύθυνες για τον έλεγχο κατά της νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την πρόληψη της απάτης, όπως απαιτείται.

 

iii. Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Έννομο συμφέρον υπάρχει όταν έχουμε έναν επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα πρέπει να αντιβαίνουν αυτό που είναι ορθό και καλύτερο για σας. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων περιλαμβάνουν: 

 • Έναρξη νομικών αξιώσεων και προετοιμασία της υπεράσπισής μας σε δικαστικές διαμάχες.
 • Μέσα και διαδικασίες που εφαρμόζουμε για τη διασφάλιση της ασφάλειας πληροφοριών και πληροφορικών συστημάτων, για την αποτροπή πιθανών εγκληματικών ενεργειών, την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων, τους ελέγχους αποδοχής πρόσβασης και τα μέτρα κατά των παραβάσεων των συστημάτων.
 • Μέτρα για τη διαχείριση των λειτουργιών της επιχείρισης.
 • Ανταλλαγή των προσωπικών σας δεδομένων εντός του ομίλου και/ή των μετόχων.
 • Την ολοκλήρωση της πώλησης ενός ακινήτου και/ή περιουσιακού στοιχείου που ανήκει σε μας.
 • Εκτέλεση της μεταβίβασης, της εκχώρησης ή/και της πώλησης προς ένα ή περισσότερα πρόσωπα δανείων ή περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε μας και/ή για την επιβάρυνση και/ή δημιουργία άλλης εξασφάλισης επί οποιωνδήποτε ή όλων των δικαιωμάτων, του τίτλου ή συμφέροντος βάσει οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ εμάς και των πελατών μας.
 • Μεταβίβαση/εκχώρηση σε ένα ή περισσότερα άτομα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών μας σύμφωνα με μια συμφωνία διαχείρισης.

 

iv. Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

Δεδομένου ότι έχετε δώσει σε εμάς ή στη Gordian Servicing, τη ρητή συγκατάθεσή σας για επεξεργασία (εκτός από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω), τότε η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν επηρεάζεται.

Παραδείγματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με τη ρητή συγκατάθεσή σας είναι:

 • Όταν ζητάτε πως ανταλλάξουμε τα δεδομένα σας με τρίτους
 • Όταν δηλώνετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε απευθείας εμπορική προώθηση (direct marketing) από εμάς ή την Gordian Servicing
 • Για ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως δεδομένα που αφορούν την υγεία σας, ή εάν έχετε ειδικές περιστάσεις που απαιτούν πως προσαρμόσουμε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε μαζί σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε το σκοπό για τον οποίο ζητούμε τη συγκατάθεσή σας και πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

v. Συνέπειες άρνησης να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι σε περίπτωση άρνησης παροχής προσωπικών δεδομένων, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε ή να διατηρήσουμε μια επαγγελματική σχέση ή να πραγματοποιήσουμε μια συναλλαγή με εσάς ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό μέρος.

 

5. Ποιος λαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να δοθούν στον Διαχειριστή ή σε άλλες οντότητες εντός του ομίλου μας. Διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών δύναται επίσης να λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές, νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών συνάπτουν συμβάσεις με εμάς, με τις οποίες αναλαμβάνουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον Κυπριακό Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον ΓΚΠΔ.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε δεδομένα σχετικά με εσάς για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους, ή σε περίπτωση που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε, ή είμαστε εξουσιοδοτημένοι δυνάμει των συμβατικών, κανονιστικών και νομικών υποχρεώσεών μας, ή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν διοριστεί από την Gordian Holdings και/ή τον Διαχειριστή για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό μας δεσμεύονται με σύμβαση για συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Υπό τις προαναφερόμενες περιστάσεις, οι αποδέκτες προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να είναι, για παράδειγμα:

 • Οι δικοί μας πάροχοι υπηρεσιών και οικονομικοί και επαγγελματικοί σύμβουλοι μας.
 • Οι μέτοχοι και επενδυτές μας. 
 • Εποπτικές και άλλες ρυθμιστικές και δημόσιες αρχές, όπου υφίσταται υποχρέωση από το νόμο, όπως η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, φορολογικές αρχές, αρχές ποινικές δίωξης, η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)
 • Πιστωτικοί και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί όπως οι ανταποκρίτριες τράπεζες μας.
 • Τράπεζα/ες μέσω της/των οποίας/ων επεξεργάζονται οι πληρωμές σας προς εμάς. 
 • Εκτιμητές και επιθεωρητές
 • Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι
 • Διαχειριστές της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένου του γραμματέα μας.
 • Διορισμένοι παραλήπτες / διαχειριστές
 • Οργανισμοί που εκτελούν υπηρεσίες αναζήτησης περιουσιακών στοιχείων
 • Κτηματομεσίτες
 • Πιθανοί ή υφιστάμενοι αγοραστές ή/και αποδέκτες της μεταβίβασης ή/και της εκχώρησης ή/και δικαιούχοι της επιβάρυνσης επί των περιουσιακών στοιχείων ή/και δανείων μας ή/και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, τίτλου ή συμφέροντος, βάσει οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ των πελατών μας, και των επαγγελματιών συμβούλων, παρόχων υπηρεσιών, προμηθευτών και χρηματοδοτών τους
 • Οργανισμοί είσπραξης οφειλών
 • Οργανισμοί αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας (π.χ. η ARTEMIS Credit Bureau Ltd)
 • Ελεγκτές και λογιστές
 • Εταιρείες μάρκετινγκ (όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας) και εταιρείες έρευνας αγοράς
 • Οργανισμοί πρόληψης απάτης
 • Εταιρείες αποθήκευσης αρχείων, εταιρείες αρχειοθέτησης ή/και διαχείρισης αρχείων, εταιρείες αποθήκευσης «cloud»
 • Εταιρείες αγορών και προμηθειών και δημιουργίας ιστοσελίδων

 

6Μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή Οργανισμό

Η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους αποδέκτες, όπως αυτοί αναφέρονται πιο πάνω, ενδέχεται να περιλαμβάνει την διαβίβαση δεδομένων σε δικαιοδοσίες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), οι οποίες δεν υπόκεινται σε απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι χώρες ενδέχεται να μην υπόκεινται σε αντίστοιχους νόμους για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ως οι χώρες εντός του ΕΟΧ. Κάθε διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε δικαιοδοσίες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και του Κυπριακού Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


7. Σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και κατά πόσο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας για κατάρτιση προφίλ

Γενικά, κατά τη δημιουργία και τη διεξαγωγή μιας επιχειρηματικής σχέσης δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε αυτόματα ορισμένα από τα δεδομένα σας, με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών (προφίλ), προκειμένου να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε μια σύμβαση, όπου αξιολογήσεις δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και για συναλλαγές πληρωμών) πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης. 

 

8. Πώς αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για προωθητικές δραστηριότητες (μάρκετινγκ) και κατά πόσο χρησιμοποιείται η κατάρτιση προφίλ για τέτοιες δραστηριότητες

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό συνίστανται από τις πληροφορίες που μας παρέχετε εμάς και/ή του Διαχειριστή και δεδομένα που συλλέγουμε ή/και συμπεραίνουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να μελετήσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι νομίζουμε μπορεί να χρειάζεστε ή να σας ενδιαφέρει.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για προωθητικούς (μάρκετινγκ) σκοπούς, επικοινωνώντας μαζί μας στο enquiries@gordianholdings.com.

 

9. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (είτε απευθείας είτε μέσω του Διαχειριστή μας) για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική σχέση μαζί σας ως άτομο ή σε σχέση με τις συναλλαγές μας με νομική οντότητα, την οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπείτε ή της οποίας είστε ο πραγματικός δικαιούχος, και στη συνέχεια όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Αφότου ολοκληρωθεί η επιχειρηματική μας σχέση μαζί σας (ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχετε εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπείτε ή είστε ο πραγματικός δικαιούχος), ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για έως και δέκα (10) χρόνια. Η περίοδος αυτή βασίζεται σε ένα συνδυασμό των νομικών και κανονιστικών μας υποχρεώσεων και των προθεσμιών παραγραφής. Οι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας είναι:

 • Για ανταπόκριση σε ερωτήματα ή παράπονα ή κανονιστικά αιτήματα, και
 • Για διατήρηση αρχείων σύμφωνα με οποιουσδήποτε κανόνες που ισχύουν για μας.

Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από 10 χρόνια, εάν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους, για παράδειγμα εάν αποτελούν αντικείμενο εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας ή νομικής έρευνας.

 

10. Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Συνήθως θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών, εκτός και αν το αίτημά σας απαιτεί την διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας ή εάν κρίνεται υπερβολικό, οπότε, σε αυτή την περίπτωση θα απαντήσουμε εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας. 

α. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα με θέμα τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στο dataprotection@gordianholdings.com

β. Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

γ. Δικαίωμα να τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Σημειώστε, ωστόσο, ότι το δικαίωμα αυτό δεν υπερισχύει των υποχρεώσεών μας ως ρυθμιζόμενη επιχείρηση να διατηρήσουμε τα δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις.

δ. Δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον και υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας κάνει να επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για το λόγο αυτό. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

ε. Δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις που προβαίνουμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing). Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς.

στ. Δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις, εάν:

- δεν είναι ακριβή,

- έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε,

- πλέον δεν χρειάζονται, αλλά θέλετε να τα διατηρήσουμε για χρήση τους σε πιθανές νομικές αξιώσεις,

- μας έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά περιμένετε να σας επιβεβαιώσουμε κατά πόσο έχουμε νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιούμε.

ζ. Δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε δομημένη και κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή, και να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε (γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων).

η. Δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε (απευθείας ή μέσω του Διαχειριστή) σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς. Επισημαίνεται ότι, η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να εμποδίσει την ικανότητά μας να παρέχουμε υπηρεσίες σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο dataprotection@gordianholdings.com. Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε όλα τα αιτήματά σας. 

 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά  σας δεδομένα δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε γραπτώς καταγγελία στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας www.gordianholdings.com, ή μέσω ηλ. ταχυδρομείου στο dataprotection@gordianholdings.com. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών στην ιστοσελίδα http://www.dataprotection.gov.cy

 

11. Άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για αυτή την ιστοσελίδα. Άλλες ιστοσελίδες έχουν τις δικές πολιτικές ιδωτικότητας. Δεν ελέγχουμε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εκ μέρους τους χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

12. Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων τυγχάνει επικαιροποίησης σε τακτική βάση, και ενδέχεται κατά καιρούς να την αλλάζουμε ή να την τροποποιούμε. Τυχόν επικαιροποιήσεις θα αναρτώνται στην αντίστοιχη σελίδα της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε η τρέχουσα και ενημερωμένη δήλωση να είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας. Σας συνιστούμε να επανεξετάζετε αυτή τη δήλωση περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας.