Η Gordian Holdings Limited, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό εγγραφής ΗΕ378128 (“Gordian Holdings”) είναι εγκεκριμένη Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η Gordian Holdings απέκτησε το χαρτοφυλάκιο “Helix” από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ το 2019 και το χαρτοφυλάκιο “Tide” το 2022 από την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναδιάρθρωση και εξυγίανση των πιστωτικών διευκολύνσεων των προαναφερθέντων χαρτοφυλακίων.

Η Gordian Holdings έχει συνάψει συμφωνία διαχείρισης με την Gordian Servicing Limited για την διαχείριση όλων των δανείων και των πιστωτικών απαιτήσεων, καθώς και για ακίνητα τα οποία απέκτησε η Gordian Holdings.

Στις 02 Μαΐου 2022, η Gordian Servicing Limited μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό εγγραφής ΗΕ430841 (“Gordian Servicing”) η οποία είναι εγκεκριμένη Εταιρεία Διαχείρισης Πιστώσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί (σύμφωνα με τους όρους μιας συμφωνίας διαχείρισης) από την Gordian Holdings, να αναλάβει τη διαχείριση όλων των δανείων και πιστωτικών απαιτήσεων καθώς και για άλλη περιουσία την οποία απέκτησε η Gordian Holdings, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και με πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπρόσθετες πληροφορίες για την Gordian Servicing  είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.gordianservicing.com/